Algemene Voorwaarden

Webshop Stichting Marketing Zaanstreek / VVV Zaanstore

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: Stichting Marketing Zaanstreek handelend onder de naam ZaanStore en VVV Zaanstore;
 2. Consument: de natuurlijke persoon of bedrijf, die/dat een overeenkomst via de webshop van VVV Zaanstore aangaat met Stichting Marketing Zaanstreek;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die via de webshop van VVV Zaanstore voor verkoop van producten van Marketing Zaanstreek aan de consument tot stand is gekomen;
 4. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 6. Dag: kalenderdag;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Stichting Marketing Zaanstreek / VVV Zaanstore
Stadhuisplein 96
1506 MZ Zaandam
Telefoonnummer: 075-6150406
KvK-nummer: 51367378
BTW NR: NL823244891B01
www.zaanstore.nl
vvv@zaans.nl

Artikel 3 – Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst via de webshop van VVV Zaanstore tussen ondernemer en consument.

3.2 Bij de bestelling van producten uit de webshop van VVV Zaanstore verklaart de consument zich akkoord met deze algemene voorwaarden. Mocht de consument behoefte hebben aan toezending van de algemene voorwaarden, dan worden deze op aanvraag door VVV Zaanstore kosteloos via e-mail als PDF toegezonden.

Artikel 4 – Het aanbod

4.1 Alle aanbiedingen op de webshop van ondernemer zijn op basis van beschikbaarheid. Een aanbieding vervalt indien het product waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. VVV Zaanstore spant zich maximaal in de webshop up-to-date te houden, ten einde het “Niet-beschikbaar zijn” tot een minimum te beperken.

4.2 Ondernemer kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de consument redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4.3 Het aanbod van de ondernemer is aan consumenten in Nederland.

4.4 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.5 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

4.6 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
 • de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;

Artikel 5 – De overeenkomst

5.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2 Na het versturen van de bestelling van de consument via de webshop, bevestigt de ondernemer via e-mail de ontvangst van de bestelling. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

5.3 De administratie van ondernemer geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de consument aan ondernemer verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door ondernemer verrichte leveringen. Ondernemer erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het plaatsen van een bestelling en dus het accepteren van de voorwaarden erkent de consument dit eveneens.

5.4 Bij de betaling via I-deal zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

5.5 De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6 Herroepingsrecht bij levering van producten

6.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien kalenderdagen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van het product door of namens de consument.

6.2 Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de ondernemer hiervan onverwijld in kennis stellen, en zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

6.3 De consument neemt zelf de kosten van de retourzending voor zijn rekening, indien hij zelf besluit deze per post te retourneren. Marketing Zaanstreek biedt aan consumenten aan, de producten die consument retour wil geven, af te geven bij VVV Zaanstore. Hierbij zijn aan de retourlevering geen kosten verbonden.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

7.1 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, ontvangt de consument het volledige aankoopbedrag retour. Verzendkosten en eventuele retourkosten, wanneer consument kiest om de producten per post retour te sturen, worden niet vergoed.

7.2 Het betaalde bedrag voor de producten zal door Marketing Zaanstreek zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, worden terug betaald aan consument.

7.3 Indien de klant zich niet houdt aan hetgeen in dit artikel 6.2 is bepaald, behoudt Marketing Zaanstreek zich het recht voor om kosten in rekening te brengen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk voor producten:

 1. a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 2. b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 3. c) door hun aard niet kunnen worden terug gezonden;
 4. d) snel bederven of verouderen;
 5. e) bestaan uit kranten, routes of tijdschriften

Artikel 9 – De prijs

9.1 Alle prijzen zijn vermeld in Euro’s inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

9.2 Bij bestellingen via de webshop van VVV Zaanstore worden bij verzending per post verzendkosten in rekening gebracht. Bij afhalen in de winkel gelden geen extra kosten.

9.3 VVV Zaanstore behoudt zich te allen tijd het recht voor om prijzen van artikelen aan te passen. Dergelijke aanpassingen hebben geen betrekking op artikelen die reeds zijn aangeschaft maar nog niet zijn afgeleverd.

9.4 Betaling van de artikelen vindt plaats op de wijze zoals op de website en in de webwinkel vermeld.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

10.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

10.2 Een door de ondernemer als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

11.1 De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

11.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan ondernemer kenbaar heeft gemaakt. Op wens van de consument kunnen producten ook worden afgehaald bij VVV Zaanstore.

11.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.

11.4 Mocht ondernemer niet binnen 30 dagen de bestelling kunnen uitvoeren en/of het product niet meer leverbaar is, heeft de consument het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden waarbij alle betaalde kosten worden geretourneerd.

11.5 Het risico ten aanzien van de afgeleverde artikelen, bijvoorbeeld voor beschadiging en/of vermissing, gaat op het moment van aflevering op de klant over.

Artikel 12 – Overmacht

12.1 Ondernemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Consument indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

12.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop ondernemer geen invloed kan uitoefenen waardoor ondernemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. ondernemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat ondernemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

12.3 Ondernemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 30 dagen, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 13 – Klachtenregeling

13.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de producten, volledig en duidelijk omschreven zijn ingediend bij de ondernemer.

13.2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 10 kalenderdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

13.3 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

13.4 Het is voor consumenten binnen de Europese Unie ook mogelijk om klachten te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie, dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr.

Artikel 14 Overige bepalingen

14.1 Behoudens aanvullende voorwaarden, bevatten deze algemene voorwaarden de hele overeenkomst. Tenzij ondernemer deze schriftelijk heeft bevestigd, hebben mondelinge overeenkomsten geen rechtskracht.

14.2 Indien ondernemer één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden nu niet afdwingt, impliceert dit geen afstand van het recht om dit op een later tijdstip alsnog te doen.

14.3 Indien één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, tasten deze de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1 Op het gebruik van de website en deze algemene voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die hiermee verband houden, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 16 – Privacy / persoonsgegevens

16.1 Ondernemer behandelt de persoonlijke gegevens van de klant strikt vertrouwelijk.

16.2 Ondernemer stelt de klantengegevens niet ter beschikking aan derden, maar gegevens kunnen uitsluitend door ondernemer worden ingezet ter informatie aan consument over acties en productinformatie.

16.3 Ondernemer bewaart naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en e-mail adres gegevens van de consument. Door het aanmaken van een “account” stelt de consument deze gegevens aan de ondernemer beschikbaar.

16.4 Ondernemer bewaart gegevens van nieuw aangemaakte alsmede in het verleden gedane bestellingen tot maximaal 2 jaar. De consument heeft de mogelijkheid om de gegevens in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen en kan daarvoor een verzoek indienen bij vvv@zaans.nl.

16.5 Ondernemer gebruikt cookies om het gebruik van onze website te faciliteren en een profiel op te bouwen van online gedrag van consumenten. Dit wordt gefaciliteerd door Google die deze informatie aan derden kan verschaffen indien het hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. De verzameling van gegevens wordt niet gekoppeld aan namen, adressen, e-mailadressen, etc. Consument heeft het recht om inzage te vragen in de gegevens en correctie of verwijdering daarvan.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. We gaan ervan uit dat je hiermee akkoord gaat, maar je kunt je afmelden als je dat wilt.